• INLOGGEN
  • Geen producten in de winkelwagen.

Algemene voorwaarden

Wanneer je je aanmeld voor één van de cursus(sen) van Zussas dan zal ik vanuit mijn passie er alles aan doen om jou en je (beval)partner zo goed mogelijk op weg te helpen naar een ontspannen en goed voorbereide bevalling; een bevalling waar je met een fijn gevoel op terug kunt kijken. Want er is niets mooiers dan het vertrouwen van een zwangere te zien groeien en bij te dragen aan een mooie ontmoeting met de baby voor moeder en haar (beval)partner. Om niet voor verrassingen te komen staan heb ik enkele praktische zaken en uitgangspunten verwoord in de algemene voorwaarden.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Artikel 3 – Het aanbod

Artikel 4 – De overeenkomst

Artikel 5 – Herroepingsrecht

Artikel 6 – Levering en duur overeenkomst

Artikel 7 – Gebruik

Artikel 8 – Klachtenregeling

Artikel 9 – Geschillen

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Zussas
Eigenaar Jenny Post
Emmahoeve 9
1774 BL Slootdorp
Tel: 06-13588488
KvK-nummer: 76801764
Btw-nummer: NL003117685B98

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de website van- en de verkoop van online cursus(sen) op Zussas.nl
Onder cursist wordt verstaan de zwangere vrouw en haar (beval)partner. Onder (beval)partner wordt verstaan de persoon die de zwangere ondersteunt tijdens de geboorte. Meestal is dit de partner, vader van de baby, maar het kan ook een vriendin, moeder, zus, kraamverzorgster of Doula zijn.

De cursus met vertrouwen bevallen is ter voorbereiding op de bevalling. Vóórdat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden digitaal aan de cursist beschikbaar gesteld.

Artikel 3 – Het aanbod

Indien een cursus een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden cursus, inclusief digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de cursist mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Artikel 4 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de cursist van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Daar de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web- en betaalomgeving.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

Omdat je aankoop een digitale inhoud betreft geldt er beperkt herroepingsrecht.
Je hebt de mogelijkheid om het systeem en de onderdelen van de cursus en het afgesloten gedeelte van de website in te zien. Zo kun je precies zien wat je hebt gekocht. Zodra je daadwerkelijk met de cursus begint middels de knop ‘Start cursus’ komt het herroepingsrecht volledig te vervallen. Je start immers met het gebruik van onze dienstverlening.

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je de cursus hebt gekocht, of zodra je de cursus bent gestart. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je Zussas via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, online of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.

Als je de overeenkomst herroept, ontvangt je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Na terugbetaling van de gelden heb je geen toegang meer tot de cursus waarvoor je de terugbetaling hebt aangevraagd.

Artikel 6 – Levering en duur overeenkomst

Aangekochte cursus(sen) zijn beschikbaar vanaf het moment dat de betaling van de cursist is ontvangen. Cursist ontvangt, na betaling, een bevestigingsmail van de aankoop. Cursist behoudt toegang tot haar aankoop gedurende de periode die wordt vermeld bij de aankoop van haar cursus(sen).

Artikel 7 – Tarieven

De tarieven van de cursus zijn te vinden op de website www.zussas.nl. De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van de vergoeding bij de zorgverzekeraar ligt bij de cursist. Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt (deels) de kosten van de cursus. De hoogte van deze vergoeding kan variëren per zorgverzekeraar. De meeste zorgverzekeraars vergoeden nadat de cursus volledig is afgerond. Informeer bij je zorgverzekeraar naar de polisvoorwaarden. De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van de vergoeding bij de zorgverzekeraar ligt bij de cursist.

Artikel 8 – Gebruik

De cursist mag de door haar gekochte cursus(sen) alleen in huiselijke kring bekijken. Het is niet toegestaan de cursus(sen) en toebehoren, in gezelschappen te vertonen of digitaal te verspreiden via E-mail, WhatsApp, Social Media e.d.

De cursist mag haar inlog alleen delen met haar (beval)partner. Het delen van haar inlog met anderen dan haar (beval)partner is ten strengste verboden.

De cursist en haar (beval)partner zijn vrij om de cursus net zo vaak te bekijken als ze willen. Echter, excessief gebruik, veel meer dan gemiddeld onder cursisten, kan door Zussas worden aangeduid als fraude en resulteren in onmiddellijke afsluiting van de toegang van de cursist tot haar cursus(sen).

Cursist is verantwoordelijk voor het geheimhouden van haar inlog gegevens.

Alle inhoud van de cursus(sen) is voor persoonlijk gebruik, mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, verzonden, uitgezonden of op enige andere manier geëxploiteerd worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zussas.

Middels cookies en andere beveiligingsmiddelen kan Zussas achterhalen of een cursist misbruik maakt van haar inlog of inhoud van cursus(sen) deelt/kopieert of op welke andere wijze dan ook openbaar maakt. Zussas zal geleden schade verhalen bij betreffende cursist.

Artikel 9 – Vertrouwelijkheid

Alle (medische) gegevens van de cursist worden vertrouwelijk behandeld. Informatie uit online video gesprekken welke 1-op-1 gevoerd worden zal tussen de cursist en Zussas blijven.

Artikel 10 – Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de cursist de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de cursist een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

De cursist dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 11 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de cursist waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Zussas, februari 2020